Privacybeleid

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-05-2018

Dit is de privacyverklaring van Stichting Huis der Kunsten, handelend onder de naam Podium Bloos, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20105983. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Podium Bloos en de verwerkingen via de website www.podiumbloos.nl. Ook de nevenactiviteiten van Podium Bloos, zoals 39Graden, LA Breda en Theaterwerkplaats Ctrl-f vallen onder deze privacyverklaring.

Podium Bloos respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten wij jou weten welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, delen en beschermen. Het beschrijft ook jouw rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je contact met ons op kunt nemen.  Zo snap je precies hoe wij werken.

Contact

Podium Bloos
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda

076 – 572 08 05
info@podiumbloos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Podium Bloos verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

We verzamelen voor zover relevant persoonlijke gegevens, waaronder:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsgegevens
– Adresgegevens
– Geboortedatum en/of leeftijd
– Betalingsinformatie en/of IBAN-nummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres en identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
– Foto’s en video’s die door jou zijn verstrekt of zijn gemaakt tijdens een van onze evenementen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@podiumbloos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In bepaalde gevallen verwerken wij jouw gegevens. Podium Bloos neemt jouw privacy zeer serieus en behandelt jouw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP). Podium Bloos gebruikt de door jou via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de organisatie van een evenement, het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website verlopen, het uitvoeren en/of verwerken van aanvragen t.b.v. het aangaan van een overeenkomst, het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, het vertrekken van informatie over producten en diensten van Podium Bloos.

Geautomatiseerde besluitvorming

Podium Bloos neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podium Bloos) tussen zit. Podium Bloos gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp.

Hoe lang Podium Bloos gegevens bewaart

Podium Bloos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe we jouw persoonlijke gegevens delen

Podium Bloos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. We maken gebruik van externe dienstverleners op het gebied van webhosting, (online) ticketingsysteem, betalingsverwerkers en aanbieders van e-maildiensten die ieder op hun beurt gebonden zijn aan de privacy wetgeving.

Cookies, en vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Podium Bloos gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In onze cookies hebben we de laatste cijfers van je IP-adres gemaskeerd.
Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken. Deze gegevens verzenden we naar jou of naar een door jou genoemde organisatie.

Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@podiumbloos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan ,vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Podium Bloos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We wijzen je graag op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Podium Bloos jouw gegevens beveiligd

Podium Bloos neemt het beschermen van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Podium Bloos verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Podium Bloos via info@podiumbloos.nl.

Aansprakelijkheid en overige bepalingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Podium Bloos (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor je op zoek bent (de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Alle genoemde prijzen op deze website zijn onder voorbehoud.

Alle handelsnamen of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Links naar derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst uitvoeren waarnaar onze diensten linken. Het opnemen van een link in de diensten betekent niet dat Podium Bloos de gekoppelde site of dienst goedkeurt.

Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid wijzigen. De legenda ‘laatst bijgewerkt’ bovenaan dit privacybeleid geeft aan wanneer dit privacybeleid voor het laatst herzien is. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op de diensten publiceren. Het gebruik van de diensten na deze wijzigingen betekent dat je het herziene privacybeleid accepteert.